Eva Piatničková

so sídlom Pri Hornáde 2099/9A, Košice-Krásna 040 18, IČO: 55 019 315

Nižšie uvedené obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Eva Piatničková so sídlom Pri Hornáde 2099/9A, Košice-Krásna 040 18, IČO: 55 019 315) v zmysle z.č. 40/1964 Zb. a kupujúceho pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: Bagino.sk

Kontaktné údaje

Email: office@bagino.sk 

Telefón: +421 905 684 453

Web: www.bagino.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Úvodné ustanovenia, objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese uvedenej vyššie (ďalej nie “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu“).
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. Kupujúcim je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,  zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.
 4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. Predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie takejto kúpnej zmluvy, o tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 5. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty podľa platnej legislatívy a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru.
 6. Všetky objednávky, vrátane tých, ktoré sú podané prostredníctvom internetu, sú záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky prijíma kupujúci bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu platnú v deň odoslania objednávky, vrátane expedičných nákladov, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 7. Po odoslaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie zmluvy. Kupujúci má právo objednávku zrušiť, t.j. odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom e-mailu. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ bude zmluva uzavretá za použitia elektronických prostriedkov bude kupujúcemu – spotrebiteľovi poskytnutá v textovej podobe zmluva a znenie všeobecných obchodných podmienok podľa z.č. 102/2014 Z.z.
 8. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov uvedených údajov a náležitostí.
 9. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 11. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
 12. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, predovšetkým je kupujúci povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou za tovar je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 3. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov (k ich zhromaždeniu a archivovaniu udelil súhlas vyplnením registračného formulára) z databáze, ak tak urobí písomnou formou.
 4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade neodobratia objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady márne vynaložené na doručenie objednaného tovaru.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné. Kúpna zmluva je archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.
 2. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databáze v prípade, že o to kupujúci požiada.
 3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, poprípade je dlhodobo nedostupný a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k výrazným zmenám v cene tovaru. O odstúpení od zmluvy bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefónom podľa údajov poskytnutých v objednávke.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 
 2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je kupujúcemu zaslané v potvrdení o prijatí objednávky a tým mu bude dané k dispozícii. 
 3. Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy. Úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe alebo v súvislosti so zmluvou a v súvislosti s tovarom, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 6. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty a kupujúci nevyužije možnosť vrátenia ani prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
 7. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa OP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa OP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 8. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru. Pre urýchlenie vybavenie vrátenia kúpnej ceny odporúčame kupujúcemu tovar vrátiť bez zbytočného odkladu buď fyzickým dodaním na pôsobisko, alebo odoslaním na adresu: Pri Hodnáde 2099/9A, Košice-Krásna, 040 18, Sloven ská republika. Bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 905 684 453.
 9. V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúča predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu.
 10. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ, teda tovar nakupuje v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká.
 11. Kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa ustanovení § 7 odst. 6 z.č. 102/2014 Z.z. od zmluvy.

Dodacie podmienky

Platba za tovar a spôsob doručenia

 1. Spôsob dodania tovaru a spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním tovaru pri osobnom odbere je nasledujúci: Osobný odber je možný na adrese: Pri Hodnáde 2099/9A, Košice-Krásna, 040 18, Slovenská republika a to po predchádzajúcej telefonickej dohode. Pri odbere tovaru v sídle predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri fyzickom prevzatí tovaru.
 2. V prípade, že si kupujúci nezvolí osobný odber, bude mu tovar zaslaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Kupujúci si môže zvoliť jednu z nasledujúcich prepravných spoločností:  Slovenská pošta alebo osobný odber na adrese podnikania.
 3. V prípade dodania tovaru kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti si súčasne kupujúci môže zvoliť jednu z nasledujúcich variantov spôsobu úhrady kúpnej ceny, a to:
  • dobierkou v hotovosti
  • platobnou kartou pri odovzdaní tovaru
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet IBAN SK28 1100 0000 0029 4713 7711, SWIFT: TATRSKBX, vedený v Tatra banka Bratislava (v tomto prípade bude tovar odoslaný kupujúcemu, až po prijatí platby na účet predávajúceho),

Expedičná a dodacia lehota

 1. Tovar predávajúci expeduje v lehote 1 až 5 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky. Dodacia lehota je zvyčajne o 1 až 3 pracovné dni dlhšia ako lehota expedičná, v závislosti na rýchlosti doručenia tovaru prepravcom. V prípade úhrady zálohovou faktúrou začína lehota plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak je súčasťou objednávky tovar vyrábaný na zákazku, lehota dodania sa primerane tomuto predlžuje.
 2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Zodpovednosť za poškodenie tovaru

 1. Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho, v prípade zaslania tovaru dobierkou alebo balíkom, prevzatím od dopravcu.

Prehliadka tovaru

 1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri prechode zodpovednosti (bezprostredne pri jeho prevzatí) pre škody na tovare.
 2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 3. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 z.č. 40/1964 Zb. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.
 4. Kupujúci je povinný si pred prvým použitím výrobku riadne a neodkladne preštudovať záručné podmienky uvedené v slovenskom jazyku a týmito sa riadne riadiť.

Práva z vadného plnenia, záručné a reklamačné podmienky

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 599 a § 619 a nasl. Z.č. 40/1964 Zb.).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď  kupujúci tovar prevzal mal tovar adekvátnej kvality a množstva podľa § 616 a nasl. z.č. 40/1964 Zb.
 3. Ustanovenia uvedené v odseku 2 tohto článku obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Právo z vadného plnenia takisto kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec vadu má alebo kupujúci sám vadu spôsobil.
 5. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, opravy, doplnenia toho, čo chýba (§ 507 z.č. 40/1964 Zb.) alebo odstúpiť od zmluvy.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • pri väčšom počte chýb tovaru.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 8. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje najmä na škody spôsobené:

 1. neodborným použitím či skladovaním tovaru
 2. mechanickým poškodením alebo opotrebením bežným používaním
 3. živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)
 4. inými vonkajšími vplyvmi (pôsobením slnka, tepla, mrazu, vlhka apod.)

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade reklamácie kupujúci predávajúceho vopred kontaktuje, telefonicky alebo e-mailom, z dôvodu dohody na ďalšom postupe. Pri zaslaní alebo odovzdaní tovaru k reklamácii je nutné predložiť doklad o nákupe tovaru a udania dôvodu reklamácie. Ako doklad pre vybavenie reklamácie v záručnej dobe je uznaný iba pokladničný doklad, popr. faktúra. Reklamovaný tovar musí kupujúci dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. Za okamih reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Zákazníkovi v prípade oprávnenej reklamácie budú uhradené nevyhnutné náklady v súlade s § 598 Občianskeho zákona a § 18/2 z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení kupujúci vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode tovar kupujúcemu zaslaný (poštou alebo zásielkovou službou).
 3. Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená závada alebo ak pôjde o závadu nespĺňajúcu záručné podmienky) môže predávajúci požadovať úhradu nákladov preukázateľne vzniknutých s vybavovaním tejto reklamácie.
 4. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170 a Európske spotrebiteľské centrum pôsobiace pri SOI.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

Zľavové kupóny

 1. Predávajúci poskytuje (nedajú sa samostatne zakúpiť) zľavové kupóny v elektronickej podobe, a to najmä na stránkach svojho e-shopu, na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), na vyhľadávači módy (Glami), ako súčasť obchodnej ponuky (newsletter), zaslaním na e-mail kupujúceho. Zľavové kupóny predávajúceho majú buď vopred danú nominálnu hodnotu alebo sa jedná o percentuálnu zľavu z ceny. Zľavové kupóny sú prenosné. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

Podmienky uplatnenia zľavového kupónu

 1. Každý zľavový kupón obsahuje odkaz na stránky predávajúceho, hodnotu zľavového kupónu, špecifikáciu zľavy, kód zľavového kupónu a dátum platnosti.
 2. Zľavový kupón možno kupujúcim uplatniť v rámci objednávky, a to v časti objednávky “Kód kupónu”, kde je potrebné zadať Kód zľavového kupónu v časti “Použiť kupón“.
 3. V rámci jednej objednávky nemôže byť uplatnených viac zľavových kupónov.
 4. Zľavový kupón nie je možné rozdeliť na viac objednávok.
 5. Dodatočné uplatnenie zľavového kupónu v už vytvorenej objednávke nie je možné.
 6. Hodnota zľavového kupónu bude pri zadaní objednávky automaticky odpočítaná z celkovej ceny.
 7. Zľavový kupón možno uplatniť ako na celú objednávku, tak i na jednotlivý produkt. V oboch prípadoch ale musí byť pri uplatnení zľavového kupónu súčet ceny tovaru v košíku alebo hodnota objednávaného produktu v košíku vždy minimálne o 1 € vyššia ako je hodnota zľavového kupónu. Použitie zľavového kupónu môže byť ďalej obmedzené v rámci konkrétnej akcie, a to minimálnou čiastkou objednávky alebo minimálnym množstvom objednávky.
 8. Zľavové kupóny nie je možné vzájomne kombinovať v rámci jednej akcie, pokiaľ nie je u konkrétnej akcie uvedené inak.
 9. Zľavové kupóny nie je možné kombinovať s darčekovými poukazmi.
 10. V prípade, že kupujúci objednávku tovaru stornuje, alebo odstúpi od zmluvy v 14-dňovej lehote, zľavový kupón sa stane neaktívny. V tomto prípade vystaví a zašle predávajúci na žiadosť kupujúceho nový zľavový kupón.
 11. Kód zľavových kupónov prestane platiť v okamihu jeho použitia. Predávajúci nezodpovedá za stratu či odcudzenie kódu zľavového kupónu po odoslaní kupujúcemu.
 12. Zľavový kupón nie je možné vymeniť za hotovosť.
 13. Zľavový kupón nie je možné použiť na úhradu dopravy.

Darčekové poukazy a podmienky ich nákupu

 1. Predávajúci má v ponuke svojho e-shopu darčekové poukazy, ktoré si kupujúci môže zakúpiť vložením do košíka v rámci e-shopu.
 2. Každý darčekový poukaz obsahuje hodnotu poukazu, logo predávajúceho, dátum platnosti a unikátny kód.
 3. Platnosť každého darčekového poukazu je do 6 mesiacov odo dňa dátumu jeho vystavenia.
 4. Darčekové poukazy sú prenosné.

Podmienky uplatnenia darčekového poukazu

 1. Darčekový poukaz možno kupujúcim uplatniť v rámci objednávky, a to v časti objednávky “Kód kupónu”, kde je potrebné zadať Kód darčekového poukazu v časti “Použiť kupón“.
 2. V rámci jednej objednávky môže byť uplatnené aj viac darčekových poukazov.
 3. Darčekový poukaz nie je možné rozdeliť na viac objednávok.
 4. Dodatočné uplatnenie darčekového poukazu v už vytvorenej objednávke nie je možné.
 5. Hodnota darčekového poukazu bude pri zadaní objednávky automaticky odpočítaná z celkovej ceny.
 6. Darčekový poukaz je možné uplatniť ako na celú objednávku, tak i na jednotlivý produkt. V oboch prípadoch ale musí byť pri uplatnení darčekového poukazu súčet ceny tovaru v košíku alebo hodnota objednávaného produktu vždy minimálne o 1 € vyššia ako je hodnota darčekového poukazu.
 7. Darčekové poukazy nie je možné kombinovať so zľavovými kupónmi.
 8. V prípade, že kupujúci objednávku tovaru stornuje, alebo odstúpi od zmluvy, zo strany predávajúceho dôjde k reaktivácii darčekového poukazu, aby ho mohol kupujúci znova využiť.
 9. Kód darčekového poukazu prestane platiť v okamihu jeho použitia. Predávajúci nezodpovedá za stratu či odcudzenie kódu darčekového poukazu po odoslaní kupujúcemu.
 10. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
 11. Darčekový poukaz nie je možné použiť na úhradu dopravy.
 12. Cena darčekových poukazov je vrátane DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné dňom vyvesenia na nižšie uvedených internetových stránkach.
 2. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac blíži. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023